แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 23 มิถุนายน 2017


ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการวัดความพึงพอใจและจัดทำกลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการให้บริการของกรมป่าไม้ (หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1600.9/21014 ลว. 8 ธันวาคม 2559) >>Download<< กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการวัดความพึงพอใจและจัดทำกลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการให้บริการของกรมป่าไม้ >>Download<< (ร่าง) แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อผลิตภัณฑ์และบริการของกรมป่าไ […]