นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้


ปี 60ปี 59

ปี 2560

 • สรุปผลภาพรวมการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) >>Download<<
  • รายละเอียดเพิมเติม >>Download<<
 • ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 12 เดือน) (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว524 ลว. 6 ตุลาคม 2560)
 • แบบฟอร์มการกำหนดตัวชี้วัดกระบวนการ และดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่สำคัญไปสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล และคำอธิบาย >>คลิก<<
 • ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ >>Download<<
  • เพิ่มเติม >>Download<<
 • นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ด่วนที่สุด ที่ 1600.9/ว8521 ลว. 11 พฤษภาคม 2560)
  • Template OG 60 >>Download<< (แก้ไขหน้า 11 เกณฑ์การให้คะแนนที่ 2 เลขหนังสือที่ ทส 1600.9/267 เป็น 1600.9/167 ล่าสุด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
  • ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน >>Download<<
  • แบบฟอร์มการรายงานผล
 • ขอส่งรายงานการประชุม (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว218 ลว. 20 เมษายน 2560) >>Download<< (แก้ไข ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560)
 • ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2560 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว186 ลว. 3 เมษายน 2560) >>Download<<