บุคลากรภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


นายเดชา เชื้อบุญยืน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อีเมล :

Contents

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวจริยา บุญช่วย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อีเมล : [email protected]

นางสาวจิราวรรณ ภิญโญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวภูชยา วาจาดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ว่าที่ ร.ต. หญิง เมทินี บุญสมบท
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและประเมินผล

นางสาวนนทวรรณ ณ ถลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและประเมินผล
อีเมล : [email protected]

นางสาววารินทร์ สุดทรวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรรณพิมล ชุมศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

นางสิริพร สร้อยภู่ระย้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
อีเมล : [email protected]

นางสาวรังสิมา เสริมพานิช
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นายวุฒิชัย สาน้ำอ่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนางานบริการ

นางสาวสุมนา ปิยานนท์ชัยพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนางานบริการ
อีเมล : [email protected]

นางเพ็ญศรี สัพโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศิรินาถ ฝอยทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน