เอกสารประกอบการประชุม


ปีงบประมาณ 2561

 • การประชุมเพื่อซักซ้อมการตรวจรับองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่2) วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ >>Download<<
 • การประชุมเพื่อซักซ้อมการตรวจคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ >>Download<<
 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  >>Download<<
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิรูปกรมป่าไม้ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
  • การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ(Organizational Transformation Plan) >>Download<<
  • แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ >>Download<<
 • การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ >>Download<<
 • การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครับระดับพื้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2
  • การพัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน (PMQA-FL2) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต >>Download<<
  • เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน (FL) ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต >>Download<<
  • ข้อมูลรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองฯ (Self Certified FL 2) >>Download<<
 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ >>Download<<
 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ >>Download<<