การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กร ลงสู่ระดับสำนัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย/ศูนย์ และลงสู่บุคคล


ปี 60 | ปี 59

  • แบบฟอร์มการกำหนดตัวชี้วัดกระบวนการ และดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่สำคัญไปสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล >>Download<<
    • ตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัดฯ >>Download<<

แผนภูมิการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กร

ลงสู่ระดับสำนัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย/ศูนย์ และลงสู่บุคคล