ประวัติกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ซึ่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรมป่าไม้จัดตั้งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยกำหนดชื่อเรียกหัวหน้าหน่วยงานว่า “หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร”

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารราชการ ศึกษา วิเคราะห์ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารในการปฏิบัติราชการ และการดำเนินการต่าง ๆ ร่วมทั้งชี้แจง เร่งรัด ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงาน ก.พ.ร สำนักงาน ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานด้านการพัฒนาระบบบริหารของกรมป่าไม้ ไปสู่ระดับที่เท่าเทียมกับหน่วยราชการอื่น กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงได้มีหนังสือที่ ทส 1608/470 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 แจ้งกรมป่าไม้ขอกำหนดชื่อหัวหน้าหน่วยงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้ จากเดิม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 โดยกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ 3102/2553 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2553 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้

อำนาจหน้าที่
1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการในกรมป่าไม้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรมป่าไม้
3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรมป่าไม้
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย