การจัดการความรู้ (KM)


การจัดการความรู้ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ  61 | 6059

  • การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ฉบับการ์ตูน เพื่อให้ PMQA เป็นเครื่องมือง่ายๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ ในชีวิตประจำวัน ได้ทุกเรื่องและทุกเวลา ที่มา : สำนักงาน ก.พ.ร
  • การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเพื่อการบริการภาครัฐและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  • ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  •  กิจกรรมปักหมุดของหน่วยงานราชการ
    • ที่มาของการยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ >>Download<<
    • โครงการ Citizen Feedback และ Zero Copy >>Download<<
  • คู่มือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมป่าไม้ >>Download<<