การบริหารราชการแบบมีส่วนรวม ปี 62


2564 | 2562 | 25612560 | 2559 | 2557-2558

ประจำปี พ.ศ. 2562

  • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/798 ลว. 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  >>Download<<
  • สรุปบทเรียนการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 >>Download<<
  • หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561 >>Download<<
  • หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 >>Download<<