การโอนหน่วยงาน ภารกิจ และทรัพยากรการบริหารระหว่างกรมป่าไม้

และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บันทึกการส่งมอบ - รับมอบภารกิจ

>> Download <<

ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

►  การ โอนหน่วยงาน ภารกิจ พื้นที่ และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ (หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๐.๘/ว๖๗๗๓ ลว. ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘) >> Download <<
หมายเหตุ เอกสารประกอบส่งมอบให้ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้แทนเมื่อวันประชุมวิชาการป่าไม้เรียบร้อยแล้ว
► เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการกำกับการดำเนินการและคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียด การโอนหน่วยงาน ภารกิจ พื้นที่ และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วันพุธที่  29  เมษายน  2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ >> icon Download <<
► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ >> Download <<
► คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๕๔๓/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกกรรมการกำกับการดำเนินการ และคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดการโอน หน่วยงาน ภารกิจ และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมป่าไม้ และกรุมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช >>icon Download <<
► หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ สำหรับกรณีปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ของกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางเพื่อเป็นคู่มือปฏิบัติงานตลอดจนหนังสือหารือในกรณีต่างๆ  >> Download <<