นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะฯ ได้มาประชุมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site visit)

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะฯ ได้มาประชุมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site visit) ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้  โดยมี นางอำนวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนชี้แจงข้อมูลในส่วนของกรมป่าไม้ ร่วมกับ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารของกรมป่าไม้ สำหรับกรมอุทยานฯ มีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ
เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

โดยคณะผู้ตรวจติดตามประเมินผลฯ จะดำเนินการตรวจประเมินหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนด เพื่อประเมินผู้บริหารของส่วนราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อติดตามและเร่งรัดหน่วยงานให้มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาของประชาชนและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผู้บริหารองค์กร ประกอบด้วย 1.ตัวชี้วัดหน่วยงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ของสำนักงาน ก.พ.ร. 2. ตัวชี้วัดผู้บริหารตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ 3. การดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life”  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เป็นการมอบรางวัลเลิศรัฐในสาขาต่าง ๆ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล และมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย 1) สาขาบริการภาครัฐ 2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยในปี พ.ศ. 2561 กรมป่าไม้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดี ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้า (ป่าในเมือง) จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ จากสำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปี เพื่อเป็นการยกย่องหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการของกรมป่าไม้ จนสามารถได้รับรางวัลระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึง ปัจจุบัน

ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเกียรติบัตรฯ ในครั้งนี้

พิธีรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนจากกรมป่าไม้ และผู้แทนจากภาคเอกชน ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

นายผจญ สิทธิกัน ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และ นายพัฒน์พงษ์  สมิตติพัฒน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนกรมป่าไม้เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภท รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับ ชมเชย ชื่อผลงาน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ พื้นที่บ้านสบปืน ม.2 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน  โดย สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนส่งเสริมและพัฒนาตามแนวพระราชดำริ พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน นายอำนวย หอมดอก  และนายคำแก้ว หอมดอก เข้ารับรางวัลดังกล่าว

 • บรรยากาศงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
 • บรรยากาศงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
 • นายผจญ สิทธิกัน ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และ นายพัฒน์พงษ์  สมิตติพัฒน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนกรมป่าไม้เข้ารับมอบรางวัล
 • นายผจญ สิทธิกัน ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และ นายพัฒน์พงษ์  สมิตติพัฒน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนกรมป่าไม้เข้ารับมอบรางวัล
 • นายอำนวย หอมดอก  และนายคำแก้ว หอมดอก ตัวแทนภาคประชาชนเข้ารับมอบรางวัล
 • นายอำนวย หอมดอก  และนายคำแก้ว หอมดอก ตัวแทนภาคประชาชนเข้ารับมอบรางวัล
 • ตัวแทนกรมป่าไม้ถ่ายภาพรวมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
 • ตัวแทนกรมป่าไม้ถ่ายภาพรวมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
 • ผู้แทนจากหน่วยงาน และตัวแทนจากภาคประชาชน
 • ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และข้าราชการ มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
 • ผู้แทนจากหน่วยงาน และตัวแทนจากภาคประชาชน
 • ภาพบรรยากาศภายในงาน
 • ภาพบรรยากาศภายในงาน
 • ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

มหกรรมงานบริการภาครัฐ (Government Service Innovation)

เมื่อวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้เข้าร่วมจัดแสดงกิจกรรมงาน “มหกรรมงานบริการภาครัฐ” (Government Service Innovation) ” นวัตกรรมบริการ พัฒนางานภาครัฐ ยกระดับสู่ประเทศไทย 4.0″ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกีตรติ 80 พรรษา

162930

162934 162931

     เนื่องจากกรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2558 ประเภทรางวัล นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ชื่อผลงาน : งานวิจัยและพัฒนาไม้เทพทาโร สร้างรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนางานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ ต้นเทพทาโร อีกทั้ง ยังช่วยในเรื่องของการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ประชาชนที่เข้าร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้น และผลงานยังสามารถต่อยอดไปในระดับประเทศ และระดับโลกได้อีกด้วย ในด้านของการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้เพทาโร อาทิเช่น สปา ยาสมุนไพร (ยาดม ยาหม่อง) ภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก

dsc_4526 dsc_4524  %e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%af_9356 %e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%af_196

 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับดีเด่น
 • ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย
 • ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย
 • ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย
 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร