รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 12 กันยายน 2565
กรมป่าไม้ เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล และนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้เข้ารับรางวัล พร้อมกองเชียร์จากหลายหน่วยงาน ซึ่งในปี 2565 นี้ กรมป่าไม้ได้รับจำนวน 2 รางวัล ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษประกอบด้วย
✅ รางวัลเลื่องลือขยายผล ในระดับดีเด่น โครงการ Our Khung BangKachao : พัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน
✅ รางวัลร่วมใจแก้จน ในระดับดี โครงการ เครือข่ายพลิกฟื้นผืนป่า พัฒนาชีวิต แก้วิกฤติความจน เสนอโดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สวนป่าห้วยแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
กรมป่าไม้ได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการรับรางวัลในปีนี้ มีผลให้กรมป่าไม้ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมครบทุกประเภทรางวัล ประกอบด้วย
1. เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
2. สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
3. ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ
4. เลื่องลือขยายผล
5. ร่วมใจแก้จน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำให้กรมป่าไม้ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีการพัฒนาการทำงานเพื่อประชาชน จนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์