ป่าไม้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
16 กันยายน 2564
นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้ารับรางวัล ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี
และเป็นผู้มอบรางวัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงานนี้ กรมป่าไม้ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
2. รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ผลงานเรื่อง เครือข่ายรักษ์ป่า พัฒนาชีวิต
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ผู้เข้าร่วมรับรางวัลของกรมป่าไม้ ประกอบด้วย นายอภิรัตน์ พิรุฬห์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และ
นายธีรศักดิ์ สมานิตย์ ประธานเครือข่ายฯ
รวมทั้งทีมกองเชียร์ของกรมป่าไม้ นำโดย นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล
รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนัก โครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้กำลังใจเชียร์แบบ New Normal ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้