เกี่ยวกับ : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


ยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

63 | 62 | 61

  • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/350 ลว. 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 >>ดาวน์โหลด<<​
  • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว6559 ลว. 26 มีนาคม 2563 เรื่อง แผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 >>Download<<
  • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว5918 ลว. 19 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการอกให้ จากประชาชน) >>Download<<
  • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว200 ลว. 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอให้พิจารณา (ร่าง) แผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563 >>Download<<
    • ♦ (ร่าง) แผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563 >>Download<<
  • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1600.9/ว4778 ลว. 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน >>Download<<
    • ♦ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ >>Download<<


  • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/20509 ลว.2 ธันวาคม 2258 เรื่อง กำหนดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10 >>Download<<