ส่วนการเจ้าหน้าที่

1.แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

2.แบบเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

3.การปรับโครงสร้าง

4.ระเบียบและหลักเกณฑ์

5.แบบฟอร์มการมอบหมายงาน PM 3/1

5.แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ(สปพ.) และเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำกรมป่าไม้