ส่วนการเจ้าหน้าที่
ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมป่าไม้
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
บัญชีความเคลื่อนไหว  (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย 62)
ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบ
บัญชีหมดอายุ
จำนวนผู้ขึ้นบัญชี
บรรจุถึงลำดับที่
หมายเหตุ
(ส่วนราชการที่ขอใช้บัญชี)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 21 มิ.ย. 61 20 มิ.ย. 63 495 52 – สป.ทส (นักวิชาการป่าไม้)
ส่งลำดับที่ 38-52 ได้บรรจุลำดับที่ 41 และ 44
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมป่าไม้
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
บัญชีความเคลื่อนไหว  (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค 62)
ตำแหน่ง
ประกาศผลสอบ
บัญชีหมดอายุ
จำนวนผู้ขึ้นบัญชี
บรรจุถึงลำดับที่
หมายเหตุ
(ส่วนราชการที่ขอใช้บัญชี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 22พ.ย.61 22มี.ค.63 4 3