Polls

ความพึงพอใจการให้บริการของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

View Results

Loading ... Loading ...

ร่วมผนึกกำลังประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ “ต่อต้านการทุจริต” รับมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างค่านิยม ส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กร ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO conference ของกรมป่าไม้

» Read more

ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/ 2565

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ห้วยผึ้ง ร่วมประชุมเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงประมาณการภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล

» Read more
1 2 3 357