ตรวจสอบตามแบบรายงานการเกิด Hotspot ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันหนองไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาด(PM 2.5) ตามข้อมูล GISTDA จากระบบดาวเทียม MODIS พิกัดWGS84 326934 UTM 1822411, WGS84 326929 UTM 1822275 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าป่าดงระแนง ท้องที่บ้านเขาพระนอน ต.เขาพระนอน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

» Read more

ออกปฏิบัติงานประชุมชี้แจงราษฎร/ติดตามงาน โครงการจ้างสำรวจครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

» Read more

ออกสำรวจข้อมูลการขึ้นทะเบียนส่วนป่าและให้คำแนะนำทางด้านวิชาการด้านการดูแลและบำรุงรักษาและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามพระราชบัญัญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ท้องที่บ้าน คำบง ตำบลดงเย็นอำเภอเมืองมุกดาหาร

» Read more

ตรวจติดตาม​ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน​และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564​

» Read more