ตรวจสภาพป่าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด

» Read more

ร่วมกันออกตรวงปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยการดักซุ่ม เฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้สัก บริเวณสวนป่าสาวะถี

» Read more

ให้คำแนะนำการจัดตั้งป่าชุมชน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ออกปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โครงการปกป้องผืนป่าและร่วมพัฒนาป่าไม้ให้ยั่งยืน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำการจัดตั้งป่าชุมชนและการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้

  1. บ้านคำไหล หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
  2. บ้านคำสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
  3. บ้านขุมเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
  4. บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
  5. บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

1 2