ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี 2559 – 2560 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงซำ ท้องที่ตำบลห้วยโจด ตำบลบ้านโนนและตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

» Read more
1 2 3 4