ตรวจปราบปรามการกระทำความผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในท้องที่บ้านโคกล่าม หมู่ 5 ต.ห้วยยาง อ.กระนวน จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล

» Read more

ส่วนจัดการป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวางร่วมออกระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ได้ออกลาดตะเวณในพื้นทีป่าป่าโคกสูง-บ้านดง เพื่อป้องกันการกระทำความผิดด้านการป่าไม้ และการป้องกันไฟป่า

» Read more

ประชุมชี้แจง ตามแผนการจัดการฯ งานด้านการป้องกันพื้นที่ “โครงการป้องกันรักษาป่าแบบมีส่วนร่วม” และงานด้านฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ “โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ” ศึกษาภูมิประเทศ กำหนดขอบเขตงาน และสำรวจข้อมูลการใช้ที่ดิน (พื้นที่ลุ่มน้ำ 3,4,5 หลังมติ ครม. 30 มิ.ย. 41)

» Read more

จัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ พื้นที่เป้าหมาย หมู่ที่ 5 บ.หลุบเลา และหมู่ที่ 7 บ.หนองขาม ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ตรวจยึด 1) ไม้พะยูงท่อน จำนวน 7 ท่อน ปริมาตร 0.13 ลบ.ม. มูลค่าความเสียหายภาครัฐ 125,000 บาท ไม้พะยูงแปรรูป จำนวน 14 แผ่น/เหลี่ยม มูลค่าความเสียหายภาครัฐ 32,500 บาท

» Read more

1 2 3 4 5 8