ชี้แจงการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์และส่งมอบเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งโปรแกรมการใช้งาน RFD SmartCard Online กรมป่าไม้ และให้ความรู้ในเรื่องการใช้งานระบบเก็บงานเอกสารต่าง ๆ ใน cloud ระบบงานจัดการแผนที่ ผ่านผลิตภัณฑ์ของ google ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ และหน่วยพัฒนาป้าไม้ในสังกัด

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” สร้างฝายมีชีวิต ณ บริเวณท้องที่บ้านกุงเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ร่วมกันออกติดตามสงเคราะห์ สอบถามการเป็นอยู่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากการเข้าร่วมโครงการ ให้คำแนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพให้แก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “Kalasin Happiness Model” ระยะที่ 3

» Read more

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากาฬสินธุ์ และหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประชุมระบบ conference ไปทั่วทุกภาค และร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ร่วมตรวจยึดไม้พะยูงท่อน จำนวน 10 ท่อน ปริมาตร 1.53 ลูกบาศก์เมตร บริเวณโรงเรียนคำไฮวิทยา หมู่ที่ 8 ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์และศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 2

» Read more

1 44 45 46 47 48 51