หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มัญจาคีรี ออกประชาสัมพันธ์ส่งหนังสือการปิดประกาศกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวงและป่าโคกหลวงแปลงสาม และดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้มัญจาคีรี ได้จัดแบ่งชุดเจ้าหน้าที่เป็น 2 ชุด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1.ปฏิบัติหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ส่งหนังสือการปิดประกาศกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหลวงและป่าโคกหลวงแปลงสาม,พระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530,พระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าหวงห้าม พ.ศ.2530,ประกาศกำหนดเขตควบคุมแปรรูปไม้ ,ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 106/2557 และประกาศกำหนดมาตรการป้องกันและคุมคุมไฟป่า ในพื้นที่ตำบลนางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยปิดประกาศที่ อบต.นางาม,ที่ทำการกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน ตามนัยมาตรา ๕ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และตามนัย มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507


2.ปฏิบัติหน้าที่ออกดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดิน จำนวน 2 แปลง คือ รายนางสาวจารุณี ทักษิณสิทธิ์ และรายนายอ่อนสา ทักษิณสิทธิ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ท้องที่ บ้านหนอแก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *