แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 27 กันยายน 2017


แจ้งลบบัญชีอีเมลที่ไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน

ปัจจุบันกรมป่าไม้ใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) ซึ่งให้บริการโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ประกอบกับ สรอ. มีนโยบายลบบัญชีที่ไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน จึงทำให้บัญชีของผู้ใช้งานอีเมล @forest.go.th ที่ไม่มีการใช้งานติดต่อกันเกินระยะเวลาดังกล่าวถูกลบไปเมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 หากผู้ใช้งานบัญชีที่ถูกลบดังกล่าวประสงค์จะใช้งานอีเมลอีกครั้ง สามารถส่งแบบฟอร์มคำขอใช้งานอีเมลมายังศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ เพื่อสร้างบัญชีให […]