แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 5 มกราคม 2015


การจัดการความคิดเห็น

ในแต่ละหน้าหรือบทความ อาจมีการแสดงความเห็นจากสมาชิกหรือผู้เยี่ยมชม ในรูปของคำถาม คำวิจารณ์ หรือข้อคิดเห็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนและผู้อ่านอื่นๆ เป็นอย่างมาก แต่บางครั้งอาจมีการแสดงความเห็นในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์นัก เช่น การใช้ถ้อยคำหยาบคาย การดูหมิ่นผู้อื่น การโฆษณาสินค้า ซึ่งต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม