ประชุมชี้แจงกับกลุ่มผู้นำชุมชน และเข้าตรวจสภาพพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าเป็ดก่า อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

ตรวจเยี่ยม/ติดตามผลงานแปลงปลูกสวนป่าของเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด และตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์ และให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร

» Read more

ร่วมตรวจสอบ หจก.ลิ้มบ้วนฮวดเฮง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนางเพิ่มพร ธนสัมฤทธิ์ เป็นผู้นำตรวจ และได้นำเอกสารมาแสดงต่อคณะเจ้าหน้าที่จำนวน 4 ฉบับ คือ ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรมเครื่องเรือนเครื่องใช้ ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปโดยใช้เครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรมไสซอย เซาะล่องรางลิ้นไม้แปรรูป และใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ซึ่งถูกต้องตามข้อกำหนด กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้ประกอบการไม่ให้นำไม่ผิดกฎหมายเข้าโรงงาน หรือกระทำผิดเงื่อนไขตามใบอนุญาต

» Read more

น่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ไฟไหม้อยู่ที่ชายป่าติดกับถนนสาย ร้อยเอ็ด-พนมไพร อยู่ใกล้กับสวนป่าอุโมง-หนองแวง เดิม

» Read more

วันที่ 30 มกราคม 2562 ส่วนอำนวยการ ติดตามผลการปฎิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ ด้านการเงินและบัญชี ด้านการพัสดุ

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณสี่แยกโนนชัยศรี ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more