ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


การยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

<<กลับ 64 | 63 | 62 | 61

ประจำปีงบประมาณ 2563

  • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว732 ลว.16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ >>Download<<
  • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว658 ลว. 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการด้านการอนุมัติ อนุญาตของกรมป่าไม้ พ.ศ. 2563 >>Download<<
  • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/20023 ลว. 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) >>Download<<
  • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว14178 ลว. 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงฐานข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน และการพัฒนารูปแบบคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็น Infographic >>Download<<
  • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว286 ลว. 30 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการด้านการอนุมัติ อนุญาตของกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563 >>Download<<
    • แบบสอบถามในระบบออนไลน์ >>Download<<
  • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/350 ลว. 1 มิถุนายน 2563 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 >>Download<<