ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ผ่านระบบ VDO Conference (Zoom Meeting) กรมป่าไม้

» Read more

ร่วมรับฟังการตรวจติดตามและนิเทศงานจากฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

» Read more

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า มห. 4 (คำอาฮวน) และ ศูนย์ส่งเสริมการความคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 2 (มุกดาหาร)

» Read more

ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการดูแลและบำรุงรักษาและสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535

» Read more