ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้งจากหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ที่ ทส 1620.1/1961 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กรณีมีการตัดไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ (วัดป่าสามัคคีสันติธรรม) ท้องที่บ้านค้อ หมู่ที่ 10 และบ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ออกประชาสัมพันธ์ โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช.เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ จากแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนน่า 2019

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่ ตามรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า ปี 2560-2561 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมะอี่ ท้องที่ตำบลหนองพอก ตำบลภูเขาทอง ตำบลโคกสว่าง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชนป่าภูวัด​ ท้องที่บ้านคำน้อย​ ต.คำแคน​ อ.มัญจาคีรี​ จ.ขอนแก่น​

» Read more

ออกดำเนินการกิจกรรมการจัดการป่าชุมชนและแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ ท้องที่บ้านภูล้อม ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

ออกตรวจสอบสภาพป่าบริเวณที่เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างศูนย์ราชการต่างๆของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 14-3-37 ไร่

» Read more
1 2