ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ผู้ปลูกไม้ สต๊อกไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC

» Read more

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบพื้นที่ และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ลาดตระเวณร่วมศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น

» Read more

ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ ประชาสัมพันธ์ รับคำขอ และตรวจสอบความเหมาะสมพื้นที่ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

» Read more
1 2