หารือแนวทางแผนพัฒนาพื้นที่งานวิจัยป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแผนงานโครงการของสถานีวิจัยฯ เพื่อเป็นป่าในเมือง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเชื่อมโยงเครือข่าย โรงเรียนลำปาววิทยาคม โรงเรียนคลองขาม สังกัด อบจ.และโรงเรียนสังกัด สพฐ.

» Read more