แบบตอบรับการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร กรมป่าไม้ (ForestsMaps) สำหรับผู้ใช้งาน


วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้