พิธีรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนจากกรมป่าไม้ และผู้แทนจากภาคเอกชน

รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมชัย มาเสถียร) และผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า (นายอุธร สุทธิมิตร) เป็นตัวแทนกรมป่าไม้เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 ประเภท รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับ ดี ชื่อผลงาน โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดย สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ประธานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านน้ำพร้าว (นายสุชาติ สมบูรณ์เถกิง)  และสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านน้ำพร้าว (นางแสงดาว สมบูรณ์เถกิง) เข้ารับรางวัลดังกล่าว ซึ่งงานนี้จัดขึ้น ณ ห้องเจ้าพระยา 1 – 2 หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

S__144506887รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมชัย มาเสถียร) และผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า (นายอุธร สุทธิมิตร)
 เป็นตัวแทนกรมป่าไม้รับรางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559
 ประเภท รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับ ดี
รับรางวัล59_5605ตัวแทนภาคเอกชน (ประธานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านน้ำพร้าว)(ซ้ายสุด)

02 รับรางวัล59_3135
 รับรางวัล59_1946 รับรางวัล59_5
 รับรางวัล59_8605 รับรางวัล59_6557

ภาพบรรยากาศภายในงาน

พิธีรับรางวัล 58

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้เข้ารับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 รางวัล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนจากกรมป่าไม้ งานนี้จัดขึ้น ณ ห้องเจ้าพระยา 1 – 2 หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

– รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
ประเภท รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับ ดีเด่น ชื่อผลงาน งานวิจัยและพัฒนาไม้เทพทาโรสร้างรายได้สู่ชุมชน โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้351-58 (88)

– รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558
ประเภทรางวัล รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับ ชมเชย ชื่อผลงาน โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (หมู่บ้านสีเขียว) จังหวัดสงขลา โดย สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ภาคราชการภาคราชการ

ภาคเอกชนภาคเอกชน

ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เรื่อง วิจัยและพัฒนาไม้เทพทาโรสร้างรายได้สู่ชุมชน และมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก

SMART Forester

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบโล่ “SMART Forester” ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมป่าไม้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น “SMART Forester” ของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่ SMART Forester ทุกท่าน

IMG_7754