ข่าวสาร


พิธีรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนจากกรมป่าไม้ และผู้แทนจากภาคเอกชน รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมชัย มาเสถียร) และผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า (นายอุธร สุทธิมิตร) เป็นตัวแทนกรมป่าไม้เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 ประเภท รางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับ ดี ชื่อผลงาน โครงการสร้างเครือข่ายความ […]


พิธีรับรางวัล 58

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้เข้ารับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 รางวัล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้แทนจากกรมป่าไม้ งานนี้จัดขึ้น ณ ห้องเจ้าพระยา 1 – 2 หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ – รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 ประเภท รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับ ดีเด่น ชื่อผลงาน งานวิจัยและพัฒนาไม้เทพทาโรสร้างรายได้สู่ชุมชน โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ – รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ป […]


SMART Forester

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบโล่ “SMART Forester” ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมป่าไม้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น “SMART Forester” ของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่ SMART Forester ทุกท่าน