แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 21 กันยายน 2017


รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 60

ประจำปี พ.ศ. 2560 บรรยายกาศพิธีรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 >>คลิก<< หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 >>Download<< ใบสมัคร รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  [Word]  [Pdf] ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  [Word] &nbsp […]


นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ จากสำนักงาน ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ในงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปี เพื่อเป็นการยกย่องหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่พัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการของกรมป่าไม้ จนสามารถได้รับรางวัลระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึง ปัจจุบัน ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเกียรติบัตรฯ ในครั้งนี้