กิจกรรมการคัดเลือกสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนระดับหมู่บ้าน และกิจกรรมการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชน จำนวน 2 ป่าชุมชน

» Read more

ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกในเขตป่าสาธารณประโยชน์ ม.๔ ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

กตรวจติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานตามแผนงานโครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน (งบเงินกู้)

» Read more
1 2 3 4 19