หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับอำเภอเวียงเก่า อุทยานแห่งชาติภูเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราช ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่า ทำความสะอาด ณ วัดป่ามกุฎวิมุติคีรี (วัดภูขาด) ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธารในพิธี

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง โดยการอำนวยการของ นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้ นายสำเริง โสบุญมา ปลัดอำเภอ จัดทำบันทึกข้อตกลงกรณีเตาเผาถ่านสร้างปัญหาความเดือดร้อนทางมลพิษ และมีบางรายลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวางเพื่อทำการเผาถ่าน ซึ่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวางและฝ่ายปกครองอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ได้ทำการออกตรวจสอบบริเวณที่มีการทำเตาเผาถ่าน จำนวน 4 จุด

» Read more