ร่วมการประชุมชี้แจงในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแผนงาน แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ และหารือขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) ได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนขึ้นทะเบียนต้นไม้ในโปรแกรมระบบ e-tree เพื่อให้ประชาชนรับรองต้นไม้ของตนเองแสดงเป็นหลักฐานการได้มาโดยการครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมาย

» Read more