หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน) ร่วมกันตรวจยึด/จับกุมไม้แดงท่อน จำนวน 9 ท่อน ปริมาตร 0.896 ลบ.ม ณ โรงเรียนบ้านวังมน (เดิม) ทิศตะวันตกบ้านวังมนหมู่ที่ 2 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที ขก.5 (ภูผาม่าน) ร่วมออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อก่อสร้างที่พักอาศัย ณ บริเวณบ้านซำจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การบำรุงรักษา การครอบครอง ต้นไม้ และวิธีการ ขั้นตอนการขออนุญาตไม้หวงห้ามภายในเขตโรงเรียน ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขตรับผิดชอบสำนึกงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเขต 5

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน) ร่วมตรวจยึด/จับกุม ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 มาตรา 48 ณ บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน) ร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่อง ราษฎรได้รับความเดือดร้อนควันพิษจากการเผาถ่านในพื้นที่หมู่บ้านซำขาม หมู่ที 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน) ร่วมกันตรวจยึด/จับกุม ลักรอบตัดไม้

» Read more
1 2 3 4