ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1


การยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประจำปีงบประมาณ
<<กลับ | 65 | 64 | 6362 | 61

ประจำปีงบประมาณ 2564

 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนมาก ที่ ทส 1600.9/20451 ลว. 15 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว620 ลว. 15 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่านันทนาการ >>Download<<
 • หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1600.9/17326 ลว. 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/347 ลว. 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/347 ลว. 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/347 ลว. 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/347 ลว. 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/236 ลว. 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/207 ลว. 7 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 >>Download<<
 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว6582 ลว. 2 เมษายน 2564 เรื่องการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการคู่มือประชาชน >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/167  ลว.  24 มีนาคม 2564 เรื่อง แผนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ภายใต้แผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/131 ลว. 8 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 >>Download<<
 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว4330 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/ว44 ลว. 28 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว1382 ลว. 19 มกราคม 2564 เรื่อง แผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>Download<<

หนึ่งความคิดเห็นบน “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปิดการแสดงความเห็น