ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


การยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

64 | 6362 | 61

 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว795 ลว. 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน >>Download<<
  • แบบฟอร์มรายงานผลฯ >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ ทส 1600.9/779 ลว. 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 >>Download<<
  • สรุปผลการประชุมฯ >>Download<<
 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว22030 ลว. 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 >>Download<<
  • เอกสารหมายเลข 1 >>Download<< .pdf
  • เอกสารหมายเลข 2 >>Download<< .pdf
  • เอกสารหมายเลข 3 >>Download<< .pdf
  • เอกสารหมายเลข 4 >>Download<< .docx
 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว21401 ลว. 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการและขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร >>Download<<
  • เอกสารหมายเลข 1 >>Download<<
  • เอกสารหมายเลข 2 >>Download<<
  • เอกสารหมายเลข 3 >>Download<<
  • เอกสารหมายเลข 4 >>Download<<
  • เอกสารหมายเลข 5 >>Download<<
  • เอกสารหมายเลข 6 >>Download<<
 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว20306 ลว. 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 >>Download<<
  • แผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ฯ >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/657 ลว. 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอให้พิจารณา (ร่าง) แผนยกระดับงานบริการกรมป่าไม้  >>Download<<
  • (ร่าง) แผนยกระดับงานบริการของกรมป่าไม้ >>Download<<
 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วน ที่ ทส 1600.9/ว17052 ลว. 19 กันยายน 2561 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 >>Download<<

โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)

 • เอกสารแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปักหมุด
  • นามบัญญัติ >>Download<<
  • one page โครงการ Citizen Feedback และ โครงการ Zero Copy , คำแนะนำกิจกรรมปักหมุดฯ >>Download<<
 • หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว7886 ลว. 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง สรุปรายงานการประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) >>Download<<
  • สรุปรายชื่อคู่มือสำหรับประชาชนของกรมป่าไม้ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 >>Download<<
  • คำอธิบาย >>Download<<