แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 17 พฤษภาคม 2024


วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom cloud meetings ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดยถ่ายทอดจากการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน

ร่วมประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗