หน่วยงานภายใน


ประกอบด้วย

 1. ส่วนอำนวยการ
 2. ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
 3. ส่วนจัดการป่าชุมชน
 4. ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 5. ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า
 6. ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
 7. ส่วนการอนุญาต
 8. ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี
 9. ศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์
 10. ศูนย์่ป่าไม้สมุทรสงคราม
 11. ศูนย์ป่าไม้สมุทรสาคร