ไม่มีหมวดหมู่


ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 16 มิ.ย.59 เวลา 09.30 น.ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ หน.หน่วยฯ ปข.8(รวมไทย) และนายสืบพงศ์ บัวแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รอง ผวจ.เป็นประธาน มติที่ประชุม เห็นชอบผลการรังวัดขอบเขตพื้นที่จัดที่ดินชุมชนบ้านรวมไทย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี ท้องที่ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ เนื้อที่ประมาณ 17,842 ไร่


ร่วมปลูกป่าโครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

4 มิถุนายน 2559 นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่,นางเปรมพิมล พิมพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะRGM โดยร่วมปลูกป่าโครงการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้ บ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 จนท.สจป.10 สาขาเพชรบุรี ได้เข้าร่วมอบรมระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมี ผอ.สำนักแผนฯ เป็นประธานพิธีเปิดแทน อธิบดีกรมป่าไม้


ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท จ.กระบี่

วันที่ 19 พ.ค.59 ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมี นายประทีป เจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการที่ดินฯ ในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธาน


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา

วันที่ 18 พ.ค.2559 เวลา 09.30 น. นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ไปร่วมปลูกป่า(ต้นยางนา) ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ท้องที่บ้านระหานบอน ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี พื้นที่ดำเนินการจำนวนประมาณ 5 ไร่ กล้าไม้ที่ปลูกประกอบด้วย กล้าไม้ยางนา จำนวน 89 ต้น กล้าไม้ดอกเหลืองดอกม่วง ราชพฤกษ์ อินทรชิต อินทนินน้ำ เหล […]


ร่วมประชุมคณะทำงานจัดที่ดิน เพื่อให้การขับเคลื่อนของคณะทำงานจัดหาที่ดินภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 เม.ย. 59 เวลา 10.00 น. ผอ.สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานจัดที่ดิน เพื่อให้การขับเคลื่อนของคณะทำงานจัดหาที่ดินภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาววนิดา  แย้มสรวล ผอ.สนง.ทสจ.พบ. เป็นประธาน


ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ จ.เพชรบุรี ครั้งที่ 4/2559

วันที่ 7 เม.ย.59 เวลา 09.00 น. ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่เทคนิค ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ จ.เพชรบุรี ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม ทสจ.เพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 เม.ย. 59 เวลา 13.30 น. ผอ.สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี, ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำคณะทำงานฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายทวี  นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน


วันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงต์กุล) และคณะผู้แทนจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักแผนงานและสารสนเทศ และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ สจป.10 สาขาเพชรบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงต์กุล) และคณะผู้แทนจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักแผนงานและสารสนเทศ และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ สจป.10 สาขาเพชรบุรี โดยมี ผอ.สำนักฯ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานภาพร่วมของสำนักฯ ผอ.ส่วนแต่ละส่วน รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และผอ.สำนักฯสรุปภาพร่วมของปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุม สจป.10 สาขาเพชรบุรี วันที่ 25 มีนาคม 2 […]


เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม หน.ฝ่ายสารสนเทศ และ ผอ./หน.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาแนวเขตที่ไม่สามารถตกลงกันได้ จำนวน 66 แปลง เพิ่มเติมจากที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่ให้เป็นพื้นที่ที่ […]