ไม่มีหมวดหมู่


วันที่ 2 มิถุนายน 2559 จนท.สจป.10 สาขาเพชรบุรี ได้เข้าร่วมอบรมระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมี ผอ.สำนักแผนฯ เป็นประธานพิธีเปิดแทน อธิบดีกรมป่าไม้

นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


วันที่ 19 พ.ค.59 ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท จ.กระบี่ โดยมี นายประทีป เจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการที่ดินฯ ในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธาน

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ณ ห้องธารา โรงแรมมาริไทม์ ปาร์คแอนสปารีสอร์ท จ.กระบี่วันที่ 18 พ.ค.2559 เวลา 09.30 น. นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ไปร่วมปลูกป่า(ต้นยางนา) ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา ท้องที่บ้านระหานบอน ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี พื้นที่ดำเนินการจำนวนประมาณ 5 ไร่ กล้าไม้ที่ปลูกประกอบด้วย กล้าไม้ยางนา จำนวน 89 ต้น กล้าไม้ดอกเหลืองดอกม่วง ราชพฤกษ์ อินทรชิต อินทนินน้ำ เหลืองปรียาธร ตะแบก ทอง […]

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา


วันที่ 8 เม.ย. 59 เวลา 10.00 น. ผอ.สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานจัดที่ดิน เพื่อให้การขับเคลื่อนของคณะทำงานจัดหาที่ดินภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยนางสาววนิดา  แย้มสรวล ผอ.สนง.ทสจ.พบ. เป็นประธาน

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดที่ดิน เพื่อให้การขับเคลื่อนของคณะทำงานจัดหาที่ดินภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จังหวัดเพชรบุรีวันที่ 7 เม.ย.59 เวลา 09.00 น. ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่เทคนิค ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ จ.เพชรบุรี ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม ทสจ.เพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ จ.เพชรบุรี ครั้งที่ 4/2559


วันที่ 4 เม.ย. 59 เวลา 13.30 น. ผอ.สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี, ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำคณะทำงานฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายทวี  นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงต์กุล) และคณะผู้แทนจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักแผนงานและสารสนเทศ และสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ สจป.10 สาขาเพชรบุรี โดยมี ผอ.สำนักฯ ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานภาพร่วมของสำนักฯ ผอ.ส่วนแต่ละส่วน รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และผอ.สำนักฯสรุปภาพร่วมของปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุม สจป.10 สาขาเพชรบุรี วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น.ผู้ […]

วันที่ 25-27 มีนาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นางอำนวยพร ชลดำรงต์กุล) และคณะผู้แทนจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักแผนงานและสารสนเทศ ...


วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม หน.ฝ่ายสารสนเทศ และ ผอ./หน.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนฯในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาแนวเขตที่ไม่สามารถตกลงกันได้ จำนวน 66 แปลง เพิ่มเติมจากที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่ให้เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารตกลงกันได้ แ […]

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ป่าไม้และเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเพชรบุรีวันที่ (7 มี.ค.59) เวลา 10.00 น. นายปรีชา เเสงเทียน ผอ.สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี และนายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นายวิจักขณ์ ชินโคตรพงศ์ ปลัดจังหวัดเป็นประธาน ณ ห้องประชุมมหาชัย 201 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2559


วันที่ 3 มีนาคม 2559. เวลา14.00 น. นายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.10 สาขาเพชรบุรี นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายพิธิวัฒน์ มาเอี่ยม หน.ฝ่ายสารสนเทศ นายอดิศักดิ์ จันทร์แก้ว ช่างสำรวจ ได้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานที่ประชุม ผลการประชุม ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและรับรองข้อมูลแนวเขต และเพื่อความถูกต้องหน่วยงานใดข้อ […]

เข้าร่วมประชุม คณะทำงานการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2559วันนี้ 23 ก.พ.59 เวลา 13.30 น. ส่วนป้องกันรักษาฯ สำนักฯ 10 สาขาเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) โดยนายปรีชา แสงเทียน ผอ.สจป.ที่10 สาขาเพชรบุรี ได้กล่าวรายงานเชิญ โดยมีนายอำเภอแก่งกระจาน เป็นประธานในพิธิเปิด ณ สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โครงการฝึกอบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)


วันที่ 17 ก.พ. 59 เวลา 09.30 น.ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และ ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมี นายทวี นริสศิริกุล ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2559