แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 1 พฤษภาคม 2024


วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยให้ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน อาคา […]

Big Cleaning Day วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗