แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 3 พฤษภาคม 2024วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ถ่ายทอดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (มาตรา ๑๗) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ และการประชุมพิจารณาให้ความเห็น ทางวิชาการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในเบื้องต้น (มาตรา ๑๙) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ จากกรมป่าไม้ โดยมี นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกองการอนุญาต เป็นป […]

ประชุม Vedio Conference วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗