แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: เมษายน 2024


วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ร่วมกับ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าทุกหน่วย หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุกสถานี หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่รับผิดชอบและข้าราชการในสังกัด เข้าประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมประจำเดือนฯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดย นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดเขาพระ […]

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗