ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงในการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม

» Read more
1 2