ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงในการเกิดไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำฯ จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ออกสำรวจตรวจสอบแนวเขตบริเวณการใช้ประโยชน์ และบริเวณการใช้สอยในพื้นที่ป่าชุมชน

» Read more

1 2