ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุครบรอบ 89 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

» Read more

ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชนป่าภูวัด​ ท้องที่บ้านคำน้อย​ ต.คำแคน​ อ.มัญจาคีรี​ จ.ขอนแก่น

» Read more

ตรวจสอบและจัดทำข้อมูลที่ดินถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและได้ติดประกาศ ณ แปลงที่ทำกิน/ที่อยู่อาศัยของผู้ถือครองที่ดินรายที่ยังไม่ได้มาแสดงตน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแม่เผด จังหวัดร้อยเอ็ด ท้องที่ ต.คำพอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

เร่งดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกข่าว อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

» Read more

ลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ที่คงเหลืออยู่จริง (ป่าคงสภาพ) และตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู พื้นที่ภูถ้ำหมากอึ

» Read more
1 2