ติดตามผลการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการรับลงทะเบียนจองกล้าไม้ของประชาชน และติดตามผลการดำเนินมาตรการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ร้อยเอ็ด อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

» Read more

ให้คำแนะนำและการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งโครงการป่าชุมชนพร้อมแนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน ณ บ้านตลาดม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ให้คำแนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย

» Read more

ให้คำแนะนำการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนและจัดทำแนวเขตและแบ่งบริเวณการใช้ประโยชน์ให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย

» Read more

ร่วมกับสำนักจัดการป่าชุมชน ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโอกาสมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองทิดสอน เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูรักษาป่า

» Read more
1 2