ประชุมหารือเพื่อชี้แนวเขตหมู่บ้านตามโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินลาดและป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกขามป้อม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ในการออกปฎิบัติงานชี้แนวเขตหมู่บ้านตามโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมกับส่วนจัดการป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ร่วมดำเนินการตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ณ วัดบ้านโพนทอง หมู่ที่ 1 บ้านโพนทอง ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม,หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม, หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตตรวจราชการที่ 12 ณ​ ห้องประชุม​สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม​ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) เป็นประธาน

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มค.1 (บรบือ) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรราษฎร์เจริญ ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูง จำนวน 7 ท่อน

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามพร้อมหน่วยป้องกันและพัฒนาการป่าไม้กุดรัง ได่ร่วมประชุมคอนเฟอเรนท์เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม

» Read more
1 4 5 6