แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 1 สิงหาคม 2018


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ส่ง ว่าที่ ร้อยตรี กรินทร์ จงเจริญสกุล ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นตัวแทน กรมป่าไม้ ขึ้นเวทีเสวนา เนืองในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก(Wold Ranger Day 2018) ในหัวข้อ “จากทะเลถึงภูเขา เราดูแล” พิทักษ์ป่า พิทักษ์สัตว์ป่า พิทักษ์ทะเล ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริด สามะพุทธิ

  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ส่ง ว่าที่ ร้อยตรี กรินทร์ จงเจริญสกุล ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นตัวแทน กรมป่าไม้ ขึ้นเวทีเสว […]